Obsah příbalové informace léčivého přípravku Karbetocin AVMC

Ve velikosti písma (v bodech): 12 | 16 | 18 | 20

12 inverzně | 16 inverzně | 18 inverzně | 20 inverzně


Příbalová informace: informace pro uživatele

Karbetocin AVMC

Norgestimatum/Ethinylestradiolum

Příbalová informace: informace pro pacientku

Karbetocin AVMC 100 mikrogramů/ml injekční roztok

carbetocinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Co naleznete v této příbalové informaci

  1. Co je přípravek Karbetocin AVMC a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Karbetocin AVMC podán
  3. Jak se přípravek Karbetocin AVMC používá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek Karbetocin AVMC uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Karbetocin AVMC a k čemu se používá

Přípravek Karbetocin AVMC se používá k léčbě žen, které právě porodily dítě císařským řezem.

U některých žen po porodu císařským řezem nedochází k dostatečně rychlému stažení dělohy, což zvyšuje pravděpodobnost většího krvácení, než je běžné. Přípravek Karbetocin AVMC způsobí stažení dělohy, a tak snižuje riziko krvácení.

Léčivou látkou přípravku je karbetocin. Je to látka podobná oxytocinu, který se přirozeně vytváří v těle a způsobuje stahy dělohy během porodu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Karbetocin AVMC podán

Karbetocin AVMC se nesmí podávat do doby, než bude dítě porozeno.

Dříve, než Vám lékař podá Karbetocin AVMC, bude potřebovat všechny informace o Vašem zdravotním stavu. Rovněž máte sdělit svému lékaři veškeré nové příznaky, které se u Vás objevily v průběhu léčby léčivým přípravkem Karbetocin AVMC.

Přípravek Karbetocin AVMC Vám nesmí být podán

Pokud se Vás týká cokoliv z výše uvedeného, oznamte to svému lékaři.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Karbetocin AVMC se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou, jestliže

Pokud se Vás týká cokoliv z výše uvedeného, oznamte to svému lékaři.

Děti a dospívající

Není relevantní.

Další léčivé přípravky a přípravek Karbetocin AVMC

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které

možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Přípravek Karbetocin AVMC se nesmí používat během těhotenství, ale může být podán po porodu císařským řezem.

Bylo prokázáno, že malé množství karbetocinu prochází krví kojících matek do mateřského mléka, ale předpokládá se, že se odbourává ve střevech kojenců. Kojení nemusí být po použití karbetocinu omezeno.

Přípravek Karbetocin AVMC obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v 1 ml roztoku, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

3. Jak se přípravek Karbetocin AVMC používá

Karbetocin AVMC se podává pomalou injekcí do žíly, ihned po porodu dítěte císařským řezem, provedeným v epidurální nebo spinální anestezii (do páteřního kanálu). Dávka je jedna injekční lahvička (100 mikrogramů).

Jestliže Vám bylo podáno příliš mnoho přípravku Karbetocin AVMC

Jestliže Vám byla náhodně podána příliš velká dávka přípravku Karbetocin AVMC, může se Vaše děloha začít stahovat tak silně, že může dojít k jejímu poškození nebo k silnému krvácení. Můžete rovněž trpět ospalostí, apatií a bolestí hlavy způsobenou vodou, která se začne ve Vašem těle hromadit. Budete léčena pomocí jiných léků a případně bude nutný operační výkon.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientek):

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientek):

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

Některé ženy mohou občas pociťovat pocení.

Karbetocin AVMC může způsobovat hromadění vody v těle, což může vést k ospalosti, apatii a bolesti hlavy.

Nežádoucí účinky pozorované u podobných přípravků, které lze očekávat i u karbetocinu:

Pomalý srdeční tep, nepravidelný srdeční tep, bolest na hrudi, mdloby nebo bušení srdce, které ukazují, že srdce nepracuje správně.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Karbetocin AVMC uchovávat

Uchovávejte a převážejte v chladu (2 °C – 8 °C). Uchovávejte injekční lahvičky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Karbetocin AVMC obsahuje

Jak přípravek Karbetocin AVMC vypadá a co obsahuje toto balení

Karbetocin AVMC je čirý, bezbarvý roztok bez viditelných částic v injekční lahvičce z čirého skla třídy I s brombutylovou zátkou s fluoropolymerovým potahem a hliníkovým odtrhovacím víčkem s plastovým krytem.

Velikost balení: 4 nebo 5 injekčních lahviček po 1 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

AV Medical CZ s.r.o., Dobronická 1257, 148 00 Praha 4 – Kunratice, Česká republika

Výrobce

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PHARMIDEA”, Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines novads, 2114, Lotyšsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8. 4. 2021